top heb

הלימודים לתואר שני - מסלול ללא תזה

תואר שני - מסלול ללא תיזה

מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של התלמיד בדרכי חקר המקרא ולהקנות לו כלים להתמחות ולמחקר. בנוסף לאמור להלן על לימודי התואר השני בחוג למקרא, יש לעיין גם במידע הכללי על לימודים מתקדמים המופיע בחלקו הראשון של שנתון זה.

תנאי קבלה
מועמדים לקבלה הם בוגרי מוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, בחוג למקרא, או בחוג אחר עם השלמות, שהשיגו ציון סופי משוקלל של 76 לפחות, בכל אחד מחוגי הלימוד.
כל מועמד יוזמן לראיון אישי.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.

מבנה הלימודים
במסלול ב' (ללא עבודת גמר) על התלמיד ללמוד קורסים בהיקף של 36 שש"ס . השיעורים יבחרו מרשימת הקורסים של החוג למקרא מדרג 4 בלבד.

סוג קורס שש"ס
סדנה טקסטואלית   4 (או 2 ו-2)
סמינריון   2-4
 סמינריון  2-4
סוגיה מונוגרפית למ"א 4 ( או 2 ו-2)
סוגיות מקראיות 12
שיעורי בחירה (כולל סמינריון)  8-12
סה"כ 36

שקלול סופי מסלול ב' 
מבחן הגמר 30% 
ציוני השיעורים 40% 
סמינריונים 30% 

פעילויות בחוג לכל תלמידי התואר השני

1. מדי שנה מקיים החוג שני ימי עיון במקרא, יום אחד בחנוכה ויום אחד בל"ג בעומר. ביום העיון בל"ג בעומר מחלק החוג מלגות עידוד והצטיינות לתלמידיו.
2. מדי שנה יארגן החוג סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב המקראי.
3. סמינר מחלקתי- במהלך השנה תתקיימנה 8-6 פגישות שבהן ירצו מרצים אורחים בנושאים שונים בחקר המקרא. ההשתתפות מומלצת גם לתלמידי מ.א. במסלול ב' ללא תיזה.

תכנית משותפת עם החוג לארכיאולוגיה
התכנית קיימת במסגרת מסלול א' ומסלול ב' (ללא עבודת גמר).
מסלול א': תכנית הלימודים תכלול 32 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה. בנוסף לכך התלמיד ילמד שפה עתיקה ושפה מודרנית (נוסף לאנגלית). התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות, אחת במסגרת סמינריון משותף לשני החוגים ואחת בחוג שבו התלמיד לא למד לתואר הראשון. התלמיד יכתוב עבודת גמר בנושא משותף לשני החוגים.
מסלול ב': התלמיד ישתתף בכל השיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא ועל ידי החוג לארכיאולוגיה. תכנית זו מחייבת 36 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה. במסגרת זו התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות, שתיים בחוג אחד ועוד אחת בחוג השני (לפי בחירתו). הלימודים יסתיימו בבחינת גמר.

פעילויות בחוג לכל תלמידי התואר השני
1. מדי שנה מקיים החוג שני ימי עיון במקרא, יום אחד בחנוכה ויום אחד בל"ג בעומר. ביום העיון בל"ג בעומר מחלק החוג מלגות עידוד והצטיינות לתלמידיו.
2. מדי שנה יארגן החוג סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב המקראי.
3. סמינר מחלקתי- במהלך השנה תתקיימנה 8-6 פגישות שבהן ירצו מרצים אורחים בנושאים שונים בחקר המקרא. ההשתתפות מומלצת גם לתלמידי מ.א. במסלול ב' ללא תיזה.

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
מוזמנים לקרוא ברכה מראש החוג
בהצלחה

ברכה מראש החוג


דף הפייסבוק של החוג

בקרו בדף הפייסבוק של החוג לתולדות ישראל ומקרא.

Facebook


מוזמנים להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון שני או שלישי ולהתרשם ממגוון תוכניות לימודים חדשות לשנת תשפ"ב!

תוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב