top heb

מידע לסטודנט

כניסת לימודים לתשעט
מידע לסטודנט תואר ב.א
כללי לכולם טפסים מידע לתואר ב.א
    תכנית הלימודים לב.א. לתשעט
מכתב מידע לסטודנט-לקראת רישום טופס אישור רפואי
טיפול פסיכולוגי בקמפוס 

טופס הארכת מועד הגשת עבודות תכנית לימודים ב.א- חד חוגי
לוח שנה אקדמי תשע"ט    תכנית לימודים ב.א- דו חוגי
מערכת רישום לבחינות במועד חריג  תוכנית רוח הכרמל
טופס ערעור על ציון  
מידע לסטודנט תואר מ.א
מידע לתואר מ.א טפסים מ.א במקרא
 הנחיות לרישום תשע"ט  
 הסבר לרישום תשע"ט   תכנית הלימודים לתשע"ט
מערכת רישום לבחינות במועד חריג טופס אישור רפואי  
הנחיות לכתיבת תיזה בקשה לשקלול וסגירת תיק
  טופס הארכת מועד הגשת עבודות מ.א. מסלול 1
טופס הגשת עבודות מ.א. במסלול 2-ללא תזה
    לימודי המ.א בחינת גמר
    מ.א במקרא ועולמו
     

בחינת בקיאות - חטיבת נבואה / חטיבת תורה
מדי שנה מתקיימת בחינת בקיאות המקיפה את התורה ובשנה שלאחריה את חטיבת נביאים ראשונים. כל תלמיד חייב לעבור את שתי בחינות הבקיאות במהלך שנות לימודיו, לתואר הראשון.
מטרת הבחינה: הבחינה נועדה לוודא קיומו של ידע בסיסי של תוכן הספרים הנ"ל ושל הרכבם. ב"תוכן" כלולים אירועים, אישים, מקומות ורעיונות מרכזיים; לא בעיות פרשניות. 
הבחינה אינה חידון ואינה מבקשת "לתפוס" את הנבחנים בפרטים קטנים שאינם ידועים להם, כגון תיאור הנחלות של שבטי ישראל או מידות המקדש.
הבחינה מורכבת מחלקים שכל אחד מהם מוקדש לאחד הספרים – בכל ספר תינתן אפשרות בחירה בין השאלות. יש להקפיד על תשובות קצרות וענייניות.
חומר עזר: אין חובה לקריאת חומר עזר כלשהו. עם זאת מומלץ לעיין במבואות לספרים הנ"ל בפירושים מקובלים, ו/או בערכים המוקדשים לספרים אלה באנציקלופדיה המקראית או בפרקים המוקדשים להם במבואות למקרא.
הרשמה: יש להירשם לבחינה במהלך היעוץ בראשית השנה.
פגישת הדרכה תתקיים במהלך הסמסטר הראשון ובנוגע אליה 
תתפרסם הודעה בלוח מודעות החוג.
הבחינה מתקיימת בשני מועדים בכל שנה (מועד א' ומועד ב' ) ומועדים אלה מתוכננים כך שלא יחולו בתקופת הבחינות הסמסטריליות. 
כל המועדים יפורסמו בלוח המודעות של החוג
בשאלות נוספות: אפשר לפנות למרכזת החוג טל' 8240748 (=פנימי 2748)

מבזקים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים