top heb

מלגות

מלגות למועמדים מצטיינים בחוג למקרא


 אתר המילגות ברשות ללימודים מתקדמים


FW:  תזכורת- קול קורא להגשת מועמדות לתכנית מלגות הות"ת לבתר דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית ( ערבים, דרוזים, צ'רקסים, ובדויים)  מחזור ה', תשע"ח-  תשע"ט


שלום רב,

מצ"ב מכתב מטעם המזכיר האקדמי בנוגע לתכנית מלגות לבתר דוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית ( ערבים, דרוזים, צ'רקסים, ובדויים) לשנת תשע"ח.

מטרת התכנית הינה, בין היתר, לסייע לדוקטורנטיםמצטייניםמאוניברסיטאותהמחקרבישראללצאתלהשתלמות פוסטדוקטורטבאוניברסיטאותמובילותבחו"ל.

אבקשכם לקרוא את ה"קול קורא" וההנחיות במלואן, ובמידה ונמצאת מועמד המתאים לתנאי התכנית, יש לצרף המסמכים שלהלן:

         א.        טופס בקשה למלגת בתר-דוקטורנט (מצ"ב).

         ב.         פירוט תמציתי של עבודת הדוקטורט של המועמד, וכן תוכנית להמשך השתלמות הפוסט-דוקטורט (עמוד אחד או שניים).

         ג.         שתי המלצות : ממנחה עבודת הדוקטורט ומחבר סגל נוסף אשר מכיר/לימד את המועמדת.

         ד.         קורות חיים של המועמד למלגת בתר-דוקטורנט.

        ה.         מכתב המלצה של ראש החוג.

          ו.          מכתב המלצה של דיקן הפקולטה.

         ז.          מכתב המאשר קבלת מלגה מגורם נוסף (במידה וקיימת).

        ח.         מכתב המאשר שהמועמד התקבלה כבתר דוקטורנטית למוסד אקדמי בחו"ל (כולל תקופה ומלגה נוספת במידה וקיימת).

         ט.        תעודת דוקטורט או אישור על סיום חובות השמיעה ותאריך הגשת העבודה.

          י.          הצהרת כוונות חתומה של המועמדת (מצ"ב).

       יא.        טבלה המרכזת נתונים בנוגע למועמדת (מצ"ב).

את המסמכים החתומים יש להעביר לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בסריקה, לא יאוחר מה- 10.4.2017.  יש לוודא את שלמות ותקינות המסמכים לפני משלוח.

את ה"קול קורא" ניתן למצוא גם באתר בתר דוקטורנטים בכתובת: http://postdoc2.haifa.ac.il/

Institutional Postdoctoral Program (first year  & second year)פתיחת מחזור חדש לתכנית מוסדית למלגות בתר-דוקטורנט, (שנה א' ו-ב')  2017-2018


אנו שמחים להודיע על פתיחת מחזור חדש לתכנית מוסדית למלגות בתר-דוקטורט (שנה א' ו- ב')  לשנת 2017-2018.

מצ"ב תקנון התכנית והמסמכים הרלוונטיים. בנוסף ניתן למצוא אותם באתר של בתר דוקטורנטים שכתובתו: http://postdoc2.haifa.ac.il/

לתשומת ליבכם:

-          בתר-דוקטורנט בתכנית זו מוגדר כמשתלם באוניברסיטת חיפה עם תואר דוקטור ממוסד אחר

-          בתר דוקטורנטים בשנה ראשונה של התכנית המבקשים להמשיך לשנה שנייה, מחויבים גם להגיש בקשה.

-          התכנית מחייבת הקבלה של מינימום 30,850 ₪ ממקורותיו של המנחה

-          על המועמד לתכנית להיות לא יותר מחמש(5)  שנים לאחר אישור תואר הדוקטור

-          מועד אחרון להגשה: 1.5.2017 . מסמכים שיתקבלו אחרי מועד זה לא יטופלו.

-          נא לוודא את שלמות ותקינות המסמכים טרם משלוח.

נשמח לעזור לכם בכול שאלה.

מזכירות החוגים, נא לפרסם על לוחות המודעות.

קולות קוראים למלגות עבור תלמידי התארים המתקדמים 26.02.17
שלום רב,

רצ"ב "קולות קוראים" למלגות לתלמידי התארים המתקדמים

1.     מלגות עלה למענקים לחקר תחום המוגבלות שכלית התפתחותית  קול קוראניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 7.5.2017.

2.     מלגות הקרן על שם רחל וסלים בנין למדעי החיים ומדעים מדויקים תשע"ז  קול קורא, טופס בקשהניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 2.3.2017.

3.     מכון ז'בוטינסקי- מלגה לדוקטורט ופרסי לימודים לסטודנטיםקול קוראמועד אחרון להגשה 28.6.2017.

4.     קרן שחף - מלגת מחקר בנושא הקהילות המשימתיות בישראלקול קוראאת הצעות המחקר יש לשלוח עד התאריך 30/03/2017 לכתובת המייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

5.     מלגות מל"ג לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל"- תשע"ח-תשע"טקול קורא, טופס בקשה, טופס פנימיניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שלישי 11.5.2017.

6.     מלגות מל"ג לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים– מחזור ט"ז לשנים תשע"ח-תש"פקול קורא, טופס בקשה, טופס פנימי, טופס המלצה, תקנון והנחיותניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 19.3.2017.

אנא העבירו המידע לתלמידים.

בברכה,

RE:  REMINDER:  Vatat's Fellowship program, call for Outstanding Postdoctoral Women Researchers -  2017-18 ,תזכורת: קול קורא להגשת מועמדות לתכנית ות"ת למלגות לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות - תשע"ח 
שלום רב,

מצ"ב מכתב מטעם המזכיר האקדמי בנוגע לתכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות לשנת תשע"ח.

מטרת התכנית הינה, בין היתר, לסייע לדוקטורנטיותמצטיינותמאוניברסיטאותהמחקרבישראללצאתלהשתלמות פוסטדוקטורטבאוניברסיטאותמובילותבחו"ל.

אבקשכם לקרוא את ה"קול קורא" וההנחיות במלואן, ובמידה ונמצאת מועמדת המתאימה לתנאי התכנית, יש לצרף המסמכים שלהלן:

         א.        טופס בקשה למלגת בתר-דוקטורנטיות (מצ"ב).

         ב.         פירוט תמציתי של עבודת הדוקטורט של המועמדת, וכן תוכנית להמשך השתלמות הפוסט-דוקטורט (עמוד אחד או שניים).

         ג.         שתי המלצות : ממנחה עבודת הדוקטורט ומחבר סגל נוסף אשר מכיר/לימד את המועמדת.

         ד.         קורות חיים של המועמדת למלגת בתר-דוקטורנט.

        ה.         מכתב המלצה של ראש החוג.

          ו.          מכתב המלצה של דיקן הפקולטה.

         ז.          מכתב המאשר קבלת מלגה מגורם נוסף (במידה וקיימת).

        ח.         מכתב המאשר שהמועמדת התקבלה כבתר דוקטורנטית למוסד אקדמי בחו"ל (כולל תקופה ומלגה נוספת במידה וקיימת).

         ט.        תעודת דוקטורט או אישור על סיום חובות השמיעה ותאריך הגשת העבודה.

          י.          הצהרת כוונות חתומה של המועמדת (מצ"ב).

       יא.        טבלה המרכזת נתונים בנוגע למועמדת (מצ"ב).

את המסמכים החתומים יש להעביר לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. בסריקה, לא יאוחר מה- 1.5.2017.  יש לוודא את שלמות ותקינות המסמכים לפני משלוח.

את ה"קול קורא" ניתן למצוא גם באתר בתר דוקטורנטים בכתובת: http://postdoc2.haifa.ac.il/.העוזרות המנהליות לראשי החוגים מתבקשים לפרסם על לוחות המודעות.


קול קורא למלגות למשתלמים לפוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנת הלימודים תשע"ח מטעם משרד המדע , טכנולוגיה והחלל

שלום רב,

משרד המדע, טכנולוגיה והחלל מודיע על פרסום קול קורא למלגות פוסט- דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנת הלימודים תשע"ח.

קול הקורא פתוח לתלמידי מחקר בתחומי המדע והטכנולוגיה כולל, מדעי החברה והרוח.

למידע נוסף נא לפנות לאתר משרד המדע שכתובתו:

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/milet17post.aspxלתשומת ליבכם:

ההגשות הן באמצעות האוניברסיטה בלבד.

גובה המלגות עד 100 אלף ש"ח והמלגה תהיה לשנה אחת.

את המסמכים הרלוונטיים יש להעביר  אלינו בסריקה, לכתובת     לא מאוחר מ- 20.4.2017

המידע יפורסם גם באתר בתר דוקטורנטים של אוניברסיטה שכתובתו:  http://postdoc2.haifa.ac.il/העוזרות המנהליות לראשי החוגים מתבקשות לפרסם על לוחות המודעות.בברכהסוזן אמינפור

אחראית על פרויקטים

לשכת הרקטור

04-6647936

מבזקים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים