top heb

הלימודים לתואר שלישי - Ph.D

הלימודים לתואר ד"ר P.H.D במקרא

תנאי קבלה
רשאי להגיש את מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) במקרא ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, שהשיג לפחות ציון "טוב" (86) בלימודיו לתואר שני וציון "טוב מאוד" (90 ומעלה) בעבודת הגמר.

מבנה הלימודים
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:
א) תלמיד מחקר שלב א' (לא יעלה על 12 חודשים)
ב) תלמיד מחקר שלב ב' 
תלמיד -שאושרה לו הרשמה לאחר שעמד בתנאי הקבלה, ואחד ממורי החוג הסכים להנחות את עבודתו – יעסוק בשלב א' בהכנתה של הצעת מחקר מפורטת. הצעת מחקר תוגש בחתימת המנחים לועדת הדוקטוראט של החוג.
אושרה ההצעה על ידי הועדהיעבור הסטודנט למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.
תוכנית לימודיו של הסטודנט תיבנה באופן אינדיבידואלי, לפי הנחיות המדריך ובאישור ועדת הד"ר החוגית, בהתאם לנושא המחקר. כל סטודנט יהיה מחויב להשתתף בסמינר מחקר מתודולוגי. סטודנט אשר עדיין לא השתתף בשיעור "ארמית מקראית" מחויב לעשות כן במסגרת לימודיו לתואר שלישי. 
במקרים מיוחדים, לפי שיקול הדעת של המנחה ובאישורו של יו"ר ועדת הדוקטורט, ניתן יהיה לפטור את התלמידים מלימודי ה"ארמית".
הוועדה רשאית להטיל על הסטודנט חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים שהסטודנט נדרש להשתתף בהם.

עם סיום עבודת המחקר, יגיש הסטודנט את עבודתו המודפסת, בחתימת המנחים, לאישור ליו"ר ועדת הדוקטוראט. לאחר שתיערך בדיקה, כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש על פי התקנון, תמליץ ועדת הד"ר על מינוי שופטים.

הסטודנט יגיש את עבודתו, לאחר כל האישורים על פי תקנון הרשות ללימודים מתקדמים

מסלול ישיר לקראת התואר דוקטור
ראו תקנון לימודי התואר השלישי בשנתון ובאתר האינטרנט.

מבזקים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים