top heb

הלימודים לתואר שני - המקרא בראי הארכיאולוגי'

תואר שני - המקרא בראי הארכיאולוגי

תכנית משותפת עם החוג לארכיאולוגיה- המקרא בראי הארכיאולוגיה
התכנית קיימת במסגרת מסלול א' ומסלול ב' (ללא עבודת גמר).

מסלול א': תכנית הלימודים תכלול 32 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה. בנוסף לכך התלמיד ילמד שפה עתיקה ושפה מודרנית (נוסף לאנגלית). 
התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות, אחת במסגרת סמינריון משותף לשני החוגים ואחת בחוג שבו התלמיד לא למד לתואר הראשון. התלמיד יכתוב עבודת גמר בנושא משותף לשני החוגים.

מסלול ב': התלמיד ישתתף בשיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא ועל ידי החוג לארכיאולוגיה. תכנית זו מחייבת 36 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה. במסגרת זו התלמיד יכתוב שתיי  עבודות סמינריוניות (אחת בכל חוג), הלימודים יסתיימו בבחינת גמר.

מבזקים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים


אתר נגיש לחוג למקרא

אתר נגיש לחוג למקרא
הקישור - הכשרת מורים למקרא ולתרבות יהודית-ישראלית - תשע"ט-תש"פ - פרטים על מלגות, השתתפות בשכר לימוד וגמולים