top heb

הלימודים לתואר שני - מסלול א' - עם תזה

תואר שני - מסלול אישי
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : ד"ר איתמר כסלו

מסלול א' (עם תיזה)
מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של התלמיד בדרכי חקר המקרא ולהקנות לו כלים להתמחות ולמחקר. במסלול זה כותב התלמיד עבודת מחקר (תיזה) בתחום התענינותו בהנחיית אחד ממורי החוג.בנוסף לאמור להלן על לימודי התואר השני בחוג למקרא, יש לעיין גם במידע הכללי על לימודים מתקדמים המופיע בחלקו הראשון של שנתון זה.

תנאי קבלה
מועמדים לקבלה הם בוגרי מוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, בחוג למקרא,שהשיגו ציון סופי משוקלל של 76 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד. בוגרי חוגים אחרים או בעלי תואר , B.Edשהשיגו ציון משוקלל של 76 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד,יוכלו להתקבל לתכנית רק שימלאו אחר תנאי קבלה אישיים שייקבעו ע"י ראש החוג או יו"ר הוועדה החוגית לתואר השני.
כל מועמד יוזמן לראיון אישי.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.

מבנה הלימודים
במסלול א', היקף הלימודים הוא של 32 שש"ס. השיעורים ייבחרו מרשימת הקורסים של החוג למקרא מדרג 4 -5. במקרים מיוחדים יאושר גם קורס מדרג 3

מסלול א
סוג קורס שש"ס
סדנה טקסטואלית 4 שש"ס (או 2 ו-2 שש"ס)
סמינריון 2-4 שש"ס
סמינריון 2-4 שש"ס
סוגיה מונוגרפית למ"א 4 שש"ס (או 2 ו-2 שש"ס)
שיעורי בחירה (שיעורים בחוג/ בחוגים אחרים) 4-12 שש"ס
שפה עתיקה למתחילים ומתקדמים (אכדית/מצרית/יוונית) 8-12 שש"ס
סה"כ 32 שש"ס

 

בנוסף לכך על תלמידי מסלול א' ללמוד את השפה הגרמנית (או שפת מחקר לועזית אחרת, וזאת באישור היועץ) ברמה המאפשרת קריאת ספרות מדעית בתחום חקר המקרא.במקרים מיוחדים ניתן יהיה לשקלל את הציון בשפה זרה במכסת הקורסים בהם חייב התלמיד.
התלמיד חייב בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות.

סדר הלימודים
א. הועדה החוגית לתואר שני תחליט לגבי תלמיד המעוניין בלימודי מסלול א', האם לאפשר לו להמשיך את לימודיו במסלול זה לקראת שנת הלימודים השנייה ללימודיו.
ב. תלמיד מסלול א' יקבע במשך השנה הראשונה ללימודיו את נושא עבודת הגמר שלו, יבחר מדריך, ובתוך פרק זמן סביר יגיש לועדת המ"א הצעת מחקר וביבליוגרפיה בהתייעצות עם המדריך ובאישורו. הוא יירשם כתלמיד הכותב עבודת גמר רק לאחר שתאשר הוועדה את הנושא ואת המדריך. העבודה הגמורה תוגש לועדת המ"א לאחר אישורו של המדריך.
ג. תלמיד מסלול א' יסיים את לימודיו עם הגשת עבודת הגמר לשיפוט.
ד. משך הלימודים: מסלול א' עד שלוש שנים.

שיקלול הציון הסופי לתואר מ"א
מסלול א'
עבודת הגמר 40%
ציוני השיעורים 40%
סמינרים 20%

מסלול אישי למ.א.
ראו תקנון לימודי התואר השני בשנתון ובאתר האינטרנט.

פעילויות בחוג לכל תלמידי התואר השני
1. מדי שנה מקיים החוג שני ימי עיון במקרא, יום אחד בחנוכה ויום אחד בל"ג בעומר. ביום העיון בל"ג בעומר מחלק החוג מלגות עידוד והצטיינות לתלמידיו.
2. מדי שנה יארגן החוג סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב המקראי.
3. סמינר מחלקתי- במהלך השנה תתקיימנה 8-6 פגישות שבהן ירצו מרצים אורחים בנושאים שונים בחקר המקרא.הסמינר המחלקתי הינו חןבה לתלמידי מחקר ההשתתפות מומלצת גם לתלמידי מ.א. במסלול ב' ללא תיזה.

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
מוזמנים לקרוא ברכה מראש החוג
בהצלחה

ברכה מראש החוג


דף הפייסבוק של החוג

בקרו בדף הפייסבוק של החוג לתולדות ישראל ומקרא.

Facebook


מוזמנים להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון שני או שלישי ולהתרשם ממגוון תוכניות לימודים חדשות לשנת תשפ"ב!

תוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב