top heb

הלימודים לתואר ראשון - מסלול חד-חוגי

תואר ראשון - מסלול חד-חוגי

מטרת המסלול החד-חוגי לאפשר לתלמיד להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו במקרא ובתחומים קרובים לו,

בהתאם לתחומי התעניינותו, מעבר למה שניתן לעשות במסגרת המסלול הדו-חוגי. ההעמקה וההרחבה בלימודי
המקרא תעשינה תוך הדגשת אחת מהמגמות הבאות :
א. תרבות והיסטוריה של המזרח התיכון הקדום ( להלן : מגמה מזרח קדמונית, בקיצור מ"ק). מגמה זו מצריכה לימוד השפה האכדית או השפה המצרית.
ב. נוסח המקרא ותרגומיו (להלן : מגמה טקסטואלית, בקיצור מ"ט). מגמה זו מצריכה לימוד השפה היוונית.
ג. המקרא בספרות היהודית הבתר-מקראית (להלן : מגמה יהודית, בקיצור מ"י).

המגמה המזרח קדמונית והמגמה הטקסטואלית מבקשות לתת בידי התלמיד כלים נוספים המשמשים את חוקר המקרא; רכישת שפה עתיקה מאפשרת הבנה עמוקה יותר של הטקסט המקראי; המגמה היהודית מבקשת להרחיב את השכלת התלמיד ורקעו, כדי יכולת לעמוד על דרכי הבנת המקרא במסורת היהודית הבתר-מקראית.
ההוראה באכדית ובמצרית תיעשה על ידי מורי החוג למקרא. ההוראה ביוונית תהיה בחוג לשפות זרות בתיאום עם החוג למקרא. הקורסים המיוחדים לתלמידי המגמה היהודית יתקיימו רובם במסגרת חוגים אחרים שעניינם מדעי היהדות.

תנאי הקבלה למסלול החד-חוגי
תלמיד יוכל ללמוד במסלול החד-חוגי רק לאחר שסיים בהצלחה את כל שיעורי דרג 1 בחוג למקרא. הקבלה למסלול זה תהיה בהתאם להישגי התלמיד במשך לימודי דרג 1 ולאחר ראיון אישי. תכנית הלימודים האישית של התלמיד תובא לאישור ועדת ההוראה של החוג.

1) הקורסים ייבחרו (בהתייעצות עם ראש החוג או מרכז המסלול החד-חוגי) מתוך שני מקבצי לימוד קיימים, או מתוך מקבץ לימוד קיים ומקבץ נוסף שיורכב על ידי ראש החוג או מרכז המסלול החד-חוגי. באחד משני מקבצי הלימוד יגיש התלמיד עבודה סמינריונית.

השיעורים ייבחרו (בהתייעצות עם ראש החוג או מרכז המסלול החד-חוגי) מתוך שני מקבצי לימוד קיימים כשבאחד מהם תוגש עבודה סמינריונית. במקרים מסויימים תתאפשר הרכבת מקבץ שיעורים בהתאם לתחום התעניינותו של התלמיד. גם כאן יגיש התלמיד עבודה סמינריונית אחת.

בחינות ותנאי מעבר (לכל תלמידי התואר הראשון)
א) במשך לימודיו נבחן התלמיד בבקיאות כללית במקרא. מתקיימות 2 בחינות, והודעה על תוכנן ומתכונתן מתפרסמות בלוח המודעות של החוג.
ב) נוסף על התנאים הכלל אוניברסיטאיים , לא יורשה תלמיד להמשיך את לימודיו בדרג 2 אם לא השיג ציון מעבר בשלושת המקצועות : הדרכה ביבליוגרפית, מבוא לנוסח המקרא וחטיבה טקסטואלית, ואם ציונו הממוצע במקצועות אלה אינו 60 לפחות.
ג) תלמיד ימשיך בדרג 3 רק אם קיבל ציון מעבר בכל המקצועות של דרג 2.
ד) התלמיד ישתתף השתתפות בסמינריון, ובמסגרתם יחוייב בכתיבת עבודה ובציון 60 לפחות.

סה"כ מספר נקודות לתואר במסלול החד-חוגי: 120 נקודות

הנחיות לתלמידי תואר ראשון בכל המסלולים
א. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות הן בהתאם לתקנות האוניברסיטה. בקורס המתקיים בסמסטר א'
יש להגיש את העבודה הסמינריונית עד סוף סמסטר ב' העוקב. בקורס המתקיים בסמסטר ב', יש להגיש עד 
תחילת שנת הלימודים העוקבת.

ב. תלמיד המבקש לשפר ציונו בקורס מסויים יוכל להיבחן שנית במועד ב'. באישור החוג יוכל התלמיד לחזור על אותו קורס בסמסטר השני או בשנה"ל העוקבת, אך לא יאוחר מכך, בתנאי שלא למד בינתיים קורס מתקדם באותו נושא. בכל מקרה הציון האחרון הוא הקובע.

ג. קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים. השתתפותו של התלמיד תבוטל אם ייעדר במעל 20% מהשיעורים

תכנית הלימודים לתואר ראשון במסלול החד-חוגי החל מתשס"ט (קבלה לתוכנית החל משנה ב' בלבד)

שנה א':
מבוא לנוסח המקרא 2 שש"ס 2 נ"ז
הדרכה ביבליוגרפית 2 שש"ס 2 נ"ז
חטיבה טקסטואלית                                                2 שש"ס 2 נ"ז
קריאה בפרשני ימה"ב 4 שש"ס 4 נ"ז
תולדות ע"י מראשיתו 2 שש"ס 2 נ"ז
מבוא למקרא על רקע המזרח הקדום 4 שש"ס 4 נ"ז
קריאה בטקסטים חוץ-מקראיים 4 שש"ס 4 נ"ז
שיעורי בחירה 4 שש"ס 4 נ"ז
בקיאות- חטיבת תורה    0 שש"ס 0 נ"ז

 

שנה ב':
מבוא ללשון המקרא 4 שש"ס 4 נ"ז
מבוא לספרות המקרא    4 שש"ס 4 נ"ז
חטיבה טקסטואלית  4 שש"ס 4 נ"ז
חטיבה טקסטואלית 4 שש"ס 4 נ"ז
סמינריון  א 2 או 4 שש"ס 4 או 6 נ"ז
שיעור בחירה 2 שש"ס 2 נ"ז
מקבץ לימוד (כולל סמינריון):                 20 שש"ס 20 נ"ז
שפה עתיקה מתחילים/קורסי יסוד ביהדות/מקבץ לימוד: 8 שש"ס 8 נ"ז
בקיאות- חטיבת נביאים 0 שש"ס 0 נ"ז

 

שנה ג':
חטיבה טקסטואלית 4 שש"ס 4 נ"ז
סמינריון 2 או 4 שש"ס 4 או 6 נ"ז
סמינריון 2 או 4 שש"ס 4 או 6 נ"ז
שיעורי בחירה                           2 עד 10 שש"ס 2 עד 10 נ"ז
שיעור בתרגומים ארמיים או בתחום קרוב 2 שש"ס 2 נ"ז
מקבץ לימוד (כולל סמינריון):                 02 שש"ס 20 נ"ז
שפה עתיקה מתקדמים/קורסי יסוד ביהדות/מקבץ לימוד 4 שש"ס 4 נ"ז

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
מוזמנים לקרוא ברכה מראש החוג
בהצלחה

ברכה מראש החוג


דף הפייסבוק של החוג

בקרו בדף הפייסבוק של החוג לתולדות ישראל ומקרא.

Facebook


מוזמנים להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון שני או שלישי ולהתרשם ממגוון תוכניות לימודים חדשות לשנת תשפ"ב!

תוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב