top heb

הלימודים לתואר ראשון - מסלול דו-חוגי

תואר ראשון - מסלול דו-חוגי

מבנה הלימודים
השיעורים ערוכים באופן מדורג לפי שנות הלימוד (בשנה א' שיעורי דרג 1 וכו'), שלב על גבי שלב. במשך שלוש שנות לימודיו צובר התלמיד 60 נקודות משיעורי החוג+ בחינות הבקיאות בתורה ונבואה (ללא נ"ז) (ראה להלן, בחינות ותנאי מעבר) ובסה"כ 60 נ'.ז .

סדר הלימודים
התלמיד אינו רשאי להשתתף בקורסים מדרג גבוה יותר קודם שסיים את חובות הדרג בו הוא נמצא. 
במקרים יוצאים מהכלל תאושר השתתפות כזו בהתייעצות עם ראש החוג.

הנחיות לתלמידים
1. הקורסים מתקיימים בחלקם בסמסטר א' וחלקם בסמסטר ב'. מומלץ לתכנן חלוקה מאוזנת של הקורסים בשני הסמסטרים.
2. תלמיד הלומד בחוג ללשון עברית יהיה פטור מלימוד הקורס "מבוא ללשון המקרא" בחוג למקרא. במקום הקורס הנ"ל, יחויב התלמיד בלימוד קורס אחר בהתייעצות עם ראש החוג.
3. התלמיד רשאי לבחור, לפי נטיותיו ותחומי התעניינותו, כל שיעור המופיע תחת הכותרת "שיעורי בחירה", ובתנאי שהשיעור מתאים לדרגת לימודיו. במקרים מיוחדים יהיה התלמיד רשאי (באישור ראש החוג) לבחור גם בשיעור אחר המופיע בתוכנית הלימודים או בשיעור הניתן בחוג אחר (כמובן בנושא שיש לו זיקה למקרא). תלמיד המבקש ללמוד שיעורי בחירה בהיקף של 8 שש"ס במקום 6 שש"ס בשנה א' יתייעץ עם המורה בזמן הייעוץ.
4. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות- בקורס המתקיים בסמסטר א' יש להגיש את העבודה הסמינריונית עד סוף סמסטר ב' העוקב. בקורס המתקיים בסמסטר ב' , יש להגיש עד תחילת שנת הלימודים העוקבת.
5. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות הן בהתאם לתקנות האוניברסיטה. בקורס המתקיים בסמסטר א' יש להגיש את העבודה הסמינריונית עד סוף סמסטר ב' העוקב. בקורס המתקיים בסמסטר ב', יש להגיש עד 
תחילת שנת הלימודים העוקבת. 
6. תלמיד המבקש לשפר ציונו בקורס מסויים יוכל להיבחן שנית במועד ב'. באישור החוג יוכל התלמיד לחזור על אותו קורס בסמסטר השני או בשנה"ל העוקבת, אך לא יאוחר מכך, בתנאי שלא למד בינתיים קורס מתקדם באותו נושא. בכל מקרה הציון האחרון הוא הקובע.
7. קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים. השתתפותו של התלמיד תבוטל אם ייעדר במעל 20% מהשיעורים

בחינות ותנאי מעבר (לכל תלמידי התואר הראשון)
א) במשך לימודיו נבחן התלמיד בבקיאות כללית במקרא. מתקיימות 2 בחינות, והודעה על תוכנן ומתכונתן תפורסמנה מבעוד ממועד
ב) נוסף על התנאים הכלל אוניברסיטאיים , לא יורשה תלמיד להמשיך את לימודיו בדרג 2 אם לא השיג ציון מעבר בשלושת המקצועות : הדרכה ביבליוגרפית, מבוא לנוסח המקרא וחטיבה טקסטואלית, ואם ציונו הממוצע במקצועות אלה אינו 60 לפחות.
ג) תלמיד ימשיך בדרג 3 רק אם קיבל ציון מעבר בכל המקצועות של דרג 2.
ד) התלמיד יכתוב שני סמינריונים, ובמסגרתם יחוייב בכתיבת עבודה ובציון 60 לפחות.

סה"כ מספר נקודות לתואר במסלול החד-חוגי: 120 נקודות
סה"כ מספר נקודות לתואר במסלול הדו- חוגי: 60 נקודות

תכנית הלימודים לתואר ראשון במסלול הדו-חוגי החל מתש"ע

שנה א' : 23 שש"ס = 22 נ"ז
מבוא לנוסח המקרא  2 נ"ז 2 שש"ס
קורסי בחירה 4 נ"ז 4 שש"ס
ראשיתו של עם ישראל 4 נ"ז 4 שש"ס
פרשנות ימי הביניים  4 נ"ז 4 שש"ס
חטיבה טקסטואלית 4 נ"ז 4 שש"ס
מבוא למקרא על רקע המזרח הקדום  4 נ"ז 4 שש"ס
בקיאות- חטיבת תורה 0 נ"ז 1שש"ס

 

שנה ב': 18 שש"ס = 20 נ"ז
מבוא ללשון המקרא(עברית מקראית) 2 נ"ז 2 שש"ס
מבוא לספרות המקרא 4 נ"ז 4 שש"ס
מלכים ונביאים בתקופת המקרא 4 נ"ז 4 שש"ס
חטיבה טקסטואלית 4 נ"ז 4 שש"ס
סמינריון א 6 נ"ז 4 שש"ס
בקיאות- חטיבת נביאים 0 נ"ז 0 שש"ס

 

שנה ג': 16 שש"ס = 18 נ"ז
חטיבה טקסטואלית 2 נ"ז 2 שש"ס
סמינריון ב' 6 נ"ז 4 שש"ס
מקורות לתולדות עם ישראל בתקופת המקרא 4 נ"ז 4 שש"ס
מגילות מדבר יהודה 2 נ"ז 2 שש"ס
קורס בחירה 4 נ"ז 4 שש"ס

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
מוזמנים לקרוא ברכה מראש החוג
בהצלחה

ברכה מראש החוג


דף הפייסבוק של החוג

בקרו בדף הפייסבוק של החוג לתולדות ישראל ומקרא.

Facebook


מוזמנים להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון שני או שלישי ולהתרשם ממגוון תוכניות לימודים חדשות לשנת תשפ"ב!

תוכניות לימודים חדשות בחוג לשנת תשפ"ב