top eng

Student Info

B.A Student information
General Forms B.A Degree Information
Registration student information year 2012/13 Medical confirmation - Form B.A Table - Days & hours 2012/13
  Extending submission work form B.A framework - single major program
  Improper request and files closed B.A framework - double major program
  Exam registration system - exception date
  Grade appeal form
M.A Student information
M.A Degree Information Forms M.A Bible
Exam registration system - exception date Medical confirmation - Form M.A Table - days & hours 2012/13
Guidance for writing a thesis Improper request and files closed M.A Track A
Extending submission work form M.A Track B
  Works submission form MA studies final exam
M.A Bible & World
M.A. Annual - Wednesday computerized M.A Table - days & hours 2012/13
   

בחינת בקיאות - חטיבת נבואה / חטיבת תורה
מדי שנה מתקיימת בחינת בקיאות המקיפה את התורה ובשנה שלאחריה את חטיבת נביאים ראשונים. כל תלמיד חייב לעבור את שתי בחינות הבקיאות במהלך שנות לימודיו, לתואר הראשון.
מטרת הבחינה: הבחינה נועדה לוודא קיומו של ידע בסיסי של תוכן הספרים הנ"ל ושל הרכבם. ב"תוכן" כלולים אירועים, אישים, מקומות ורעיונות מרכזיים; לא בעיות פרשניות. 
הבחינה אינה חידון ואינה מבקשת "לתפוס" את הנבחנים בפרטים קטנים שאינם ידועים להם, כגון תיאור הנחלות של שבטי ישראל או מידות המקדש.
הבחינה מורכבת מחלקים שכל אחד מהם מוקדש לאחד הספרים – בכל ספר תינתן אפשרות בחירה בין השאלות. יש להקפיד על תשובות קצרות וענייניות.
חומר עזר: אין חובה לקריאת חומר עזר כלשהו. עם זאת מומלץ לעיין במבואות לספרים הנ"ל בפירושים מקובלים, ו/או בערכים המוקדשים לספרים אלה באנציקלופדיה המקראית או בפרקים המוקדשים להם במבואות למקרא.
הרשמה: יש להירשם לבחינה במהלך היעוץ בראשית השנה.
פגישת הדרכה תתקיים במהלך הסמסטר הראשון ובנוגע אליה 
תתפרסם הודעה בלוח מודעות החוג.
הבחינה מתקיימת בשני מועדים בכל שנה (מועד א' ומועד ב' ) ומועדים אלה מתוכננים כך שלא יחולו בתקופת הבחינות הסמסטריליות. 
כל המועדים יפורסמו בלוח המודעות של החוג
בשאלות נוספות: אפשר לפנות למרכזת החוג טל' 8240748 (=פנימי 2748)